Nový územní plán města Brna a o kterých lokalitách na Vinohradech by se mělo mluvit

Město Brno po 18 letech dokončuje pomalu nový územní plán a je na nás, abychom si jej prošli a připomínkovali či namítali tak, abychom byli prospěšni rozvoji našeho města a městkých částí. Určitě najdete některé body, se kterými opravdu nesouhlasíte a budete je chtít rozporovat. Pojďme se podívat, jak toho dosáhnete. Navíc přikládám pár lokalit z Vinohrad, o kterých by se mohlo mluvit.

Jak se do připomínkování zapojit krásně na svém blogu rozebírá Kristýna Ryšavá. Určitě se podívejte. Stejně tak Petr Kunc připravil video, ve kterém Vám napoví, jak se v novém územním plánu vyznat a jak si nechat vygenerovat formulář k připomínce či námitce.

Připomínky k novému územnímu plánu může podávat každý. Nemusí dokonce ani být obyvatelem města Brna. Námitky (takové hodnotnější připomínky), jak správně píše Kristýna Ryšavá, mohou podat vlastníci nemovitostí, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (zde jen doplním, že zástupcem veřejnosti se může stát ta fyzická či právnická osoba, která bude zmocněna minimálně 200 občany k řešení věcně shodné připomínky).

Veškeré oficiální podklady najdete na webu připravovaného územního plánu. Petrem Kuncem zmiňovaný web pro předvyplnění připomínky či námitky najdete pak zde.


A co nás pálí na Vinohradech?

Největší vlnu odporu v současné době asi na Vinohradech způsobil plánovaný projekt Go-Up, který měl vyrůst místo současných tenisových kurtů na ulici Bořetická. Tato lokalita je v novém územním plánu řešena dobře (i proto se usnesení Zastupitelstva Vinohrad na něj v navrhované stavební uzávěře odvolává). Původně jsem se zaměřoval na jiné dva projekty – bytová výstavba na ulici Šedova (rozvojová lokalita Zi-7) a plány na budoucí využití bývalého odkaliště, tzv. Popílku (rozvojové lokality Zi-5, Zi-15, Zi-16). Při detailnějším průzkumu mi padly do oka dvě další změny, které by si možná zasloužily hlubší zamyšlení – rozvojová likalita Žarošická Jih (Zi-9) a především rozvojová lokalita Pálavské náměstí (Zi-14).


Nejdříve rozeberme lokality, které zatím neplánuji nijak připomínkovat:

Návrh nového územního plánu lokalita Zi-15, Zi-16, Zi-5

Budoucí využití bývalého odkaliště (na obrázku jej vidíte v podobě velké zelené plochy ohraničené rozvojovými lokalitami Zi-5, Zi-15 a Zi-16). Tato lokalita je v současné době velice zanedbaná, nevyužívaná. Plná náletových dřevin. Do budoucna se plánuje její revitalizace za účelem vzniku Hapalova parku. Samotný návrh na zachování plochy zeleně je určitě vhodný, byť pro lepší využití areálu bude nezbytná její rekultivace před jakýmkoliv využíváním sportovních ploch. K ploše náležící rozvojové lokality určené pro sport pak slibují přínos nejen maloměřickým, vinohradským a líšeňským obyvatelům.

Pozůstatky předchozího využití odkaliště

Nyní je tato lokalita pro nás pejskaře přívětivá, neboť běžně není cílem tolika turistů a lze psy nechat v klidu vyběhat. Jen občas narazíte na zde žijící bezdomovce, občas si na vzniklé dráze hrají milovníci RC modelů, či občas narazíte na záchranáře, kteří zde venčí své psy během tréninku na Ergonu.

Pohled z popílku na líšeňské sídliště

Jak vidíte, lokalita je zanedbaná, neudržovaná. Pro svou opuštěnost je nicméně lokalita i terčem poměrně vzácné ohrožené Majky fialové. Ta se běžně vyskytuje převážně na neexponovaných lokalitách, spíše v lesích a horských oblastech. Její výskyt v této lokalitě je tedy poměrně neobvyklý (aktivně ji zde pozorujeme druhým rokem).

Majka fialová
Kreativita zdejších sprejerů

V současné korona-karanténě se lokalita stala terčem daleko většího množství obyvatel. Svědčí o tom jak šířeji vyšlapané cesty, tak i výtvory místních sprejerů (oceňuji, že vzali strečku a místo nelegálního sprejování po zdech udělali něco kreativnějšího na místě, kde to lidem zvedne náladu). Tento trend ukazuje, že plocha je pro obyvatele opravdu zajímavá a skýtá rozvojový potenciál. Takže i přesto, že rozvojem této oblasti přijdeme o náš malý „soukromý“ ráj, jsem jednoznačně pro stávající návrh PÚP.


Návrh nového územního plánu lokalita Zi-9

Stejně tak se nejspíše nebude třeba více věnovat rozvojové lokalitě Zi-9, neboť roh naléhající na Žarošickou a Jedovnickou je v současném územním plánu veden jako plocha pro smíšenou výstavbu obchodu a služeb. V současné době plocha využívána jen pro jeden billboard. Navrhovaná změna nijak fakticky nezmění možnosti užívání plochy. Stálo by za zvážení plochu navrhnout na zeleň, neboť onu v tuto chvíli nezastavěnou plochu obyvatelé využívají pro volnočasové aktivity, navíc díky nezastavění působí celková lokalita vzdušněji.


Připomínkované lokality

Nyní k tomu, oč tu běží. Dvě změny, které ovlivní ráz Vinohrad a které stojí za to připomínkovat.

Rozvojová lokalita Zi-14 Pálavské náměstí.

Návrh nového územního plánu lokalita Zi-14

Navrhnované změny v novém územním plánu se dotknou několika pozemků v lokalitě u Pálavského náměstí. Na místě by podle návrhu měla vzniknout plocha rezidenčního nízkopodlažního bydlení. To samo o sobě není takový průšvih. Určitě pár lidí bude namítat, že „přijdou o výhled“, nicméně samotná lokalita je delší dobu poměrně zanedbávána, porost již dosahuje takové výšky, že je srovnatelný s další výstavbou. Co mi trochu dělá starosti a co bych rád vnesl do povědomí, je faktické zrušení plochy pro veřejnou vybavenost na místě „vyhlídky“ na Pálavském náměstí.

Stávající územní plán

Jak vidíte, z porovnání stávajícího a plánovaného územního plánu, dojde k odkrojení části plochy pro občanskou vybavenost ve prospěch rezidenční výstavby (pro snažší orientaci stačí sledovat hranici zastavěné plochy, na připravovaném ÚP se jedná o místo přesně pod číslem 2, u stávajícího přesně místo, kde vidíte OK).

Snímek lokality z Google Maps

Samotná lokalita je ale v tuto chvíli koncpipována jako průchozí a přímo spojující ulice Valtická a Bzenecká. Samotné místo je poměrně hojně využívané.

Pohled zády z ulice Bzenecká. V zadní části fotky navazující ulice Valtická.

Díky zeleni pod vyhlídkou již několik let není možné užít si výhled na Pálavu, s případnou výstavbou to sice také nebude možné, ale samotné řešení lokality – pohyb osob atp. by zrušením tohoto místa utrpěl. Jistě by stálo v případě výstavby upravit jeho koncept (nepotřebujeme jej jako vyhlídku), ale nepřicházet o něj.

Pohled na „vyhlídku“

Uvažovaná připomínka: V případě změny RZV plochy pozemku 7623/1 KÚ Židenice z plochy občanské vybavenosti na plochu rezidenčního bydlení B/r2 hrozí riziko zániku „vyhlídky“, místa, kde se často lidé setkávají a logické spojnice ulic Bzenecká a Valtická. Vzhledem k lokalitě a v budoucnu případným účastníkům místního a stavebního řízení je z funkčního hlediska Pálavského náměstí jako celku prospěšné zachovat tuto část jako plochu občanské vybavenosti. Navrhuji tedy v daných místech zachovat využití zmíněné části pozemku. S ohledem na okolní plochy tedy V/v2.


Rozvojová lokalita Zi-7 Šedova

Navhrovaný ÚP v lokalitě Šedova (Zi-7)

Tato lokalita je asi ze všech zdejších bodů nejvíce projednaná. Proto také bude v tomto textu zastoupena pouze krátce. Židenické zastupitelstvo i spolky připomínkovali a namítali, nicméně drtivá většina námitek byla zamítnuta. Více se jistě dočtete v OOP, které bylo vydáno na toto téma letos v lednu a kterým byl status těchto ploch změněn.

Stávající ÚP platný po posledním OOP

Jedna z možností, jak argumetnovat, je takřka sousední rozvojová lokalita Zi-6 Malá Klajdovka. Tamní rezidenční plochy jsou v novém ÚP narhovány jako B/v3, tj. omezeny výškou 16 m. Přestože sousední domov pro seniory Věstonická je označen V/v4, orientačním výpočtem 3 m na podlaží zjistíme, že v tuto chvíli nebude většina domova pro seniory vyšší než 16 m, jedna vzdálenější část domova pak maximálně 18 m.

Další možnosti rozcupoval OOP: Zachovat zahrádky? Nejdříve jim plochu pro bydlení zamítli, pak na základě geologického průzkumu, který udělal investor, povolili. Pohledový svah? Podle OOP není tento pohledový svah tolik podstatný. Nicméně určitě bych jej zmínil jako „přitěžující“ okolnost k omezení výšky stavby.

Vzhledem ke stavu nastoleným OOP nemá jakýkoliv smysl z mého pohledu bojovat proti rezidenční ploše, nýbrž bojovat za smysluplnou výstavbu. A pokud nám v tom nepomůže PÚP, pak nám v tom pomáhej uzemní a stavební řízení.

Uvažovaná připomínka: S ohledem na další okolní rozvojové lokality, především lokalitu Zi-6 Malá Klajdovka, přehodnotit výškovou úroveň zástavby rezidenčních ploch na max. 16 m v rozvojové lokalitě Zi-7. Vzhledem k tomu, že rezidenční plochy v lokalitě Zi-6 Malá Klajdovka jsou výškovou úrovní zástavby omezeny právě 16 metry (B/v3), dává smysl tuto výšku pro novou výstavbu použít z důvodu ucelenosti výstavby v na sebe navazujících lokalitách. I přestože podle OOP 2/2020 není důvodné zvažovat toto místo jako místo pohledové, jsem přesvědčen, že dané místo je dostatečně exponované, aby maximální výška jeho zástavby byla zohledněna při územním plánování.


Na konečném znění připomínek ještě pracuji, možná doznají změn podle dalších a dalších prostudovaných dokumentů a podobných rozhodnutí, konzultací s kolegy a občany. Nicméně právě snaha o zastropování výšky na 16 metrů u Šedové by mohla být průchozí.

Stejně tak zachování užití části rozvojové lokality Pálavského náměstí by mělo být v našem zájmu. Dané místo je oblíbené a i z pohledu současného pohybu osob po Pálavském náměstí by mělo být riziko ztráty takového místa zohledněno.

Důvod, proč toto zamyšlení posílám do světa, je jednoduchý: Pojďme se o tom bavit. Máme čas do druhé půlky června.

Chcete se ke mně přidat? Napište mi na mail@ondrejtichy.cz a zkusíme to dotáhnout. 🙂